PUP Świdnica

Zgodnie spośród przepisami art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia, zarządzenie do zasiłku dla bezrobotnych w Powiatowy Urząd Pracy Świdnica nabywa postać posiadająca status bezrobotnego, w celu której nie ma propozycji stosownej pracy, ofert stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, poradniki, zamówień interwencyjnych lub robót publicznych, jeśli w czasie 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy, zupełnie przy użyciu termin co najmniej 365 dni: była zatrudniona (bez względu na kaliber czasu pracy) oraz osiągała wypłata w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia wewnątrz pracę, od którego istnieje zadanie opłacania składki na Fundusz Pracy. Blisko ustalaniu rocznego czasu zatrudnienia nie uwzględnia się urlopów darmowych trwających całkowicie dłużej niż 30 dni (http://pup.nowaruda.pl/), wykonywała pracę na bazie umowy o pracę nakładczą, jeśli osiągała spośród tego tytułu dochód w wysokości cóż najmniej najmniejszego wynagrodzenia wewnątrz pracę,

świadczyła usługi na bazie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie propozycji, do których w zgodzie spośród przepisami Kodeksu cywilnego wykorzystuje się przepisy dotyczące zapotrzebowania, lub współpracowała przy wykonywaniu tych umów, obok czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia w środku pracę,

opłacała składki na ubezpieczenia społeczne spośród tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności albo współpracy, obok czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła wolumen co najmniej minimalnego wynagrodzenia wewnątrz pracę, wykonywała pracę w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, niedaleko czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy stanowiła ilość co najmniej połowy najmniejszego wynagrodzenia wewnątrz pracę, wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni ofert rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, blisko czym bazę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy stanowiła liczba cóż najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

opłacała składkę na Fundusz Pracy biorąc poniżej uwagę z zatrudnieniem albo wykonywaniem innej pracy w ciągu granicą u pracodawcy zagranicznego w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej albo spośród którym Unia Europejska nie zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, była pracowniczka w ciągu granicą za sprawą okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy oraz przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze imigrant, była zatrudniona, pełniła służbę albo wykonywała inną pracę zarobkową oraz osiągała zapłata lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Do czasu 365 dni wymaganych na bezrobocie w celu bezrobotnych zalicza się również okresy:

zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej albo służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w okresie wojny i zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a również służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. O zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej i ich rodzin (Dz. U. Spośród 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. Zm.), urlopu wychowawczego udzielonego na bazie ważność oferty,

pobierania renty spośród tytułu niezdolności do pracy albo służby, o której mowa w pkt jeden, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli bazę wymiaru takich zasiłków oraz świadczenia, spośród uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła wielkość wynosząca co najmniej minimalne zapłata za pracę, inne, wewnątrz które opłacana była zrzutka na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, o ile bazę wymiaru składek stanowiła liczba wynosząca co najmniej minimalne zapłata w środku pracę, za które przyznano zadośćuczynienie z tytułu niezgodnego spośród przepisami pozbycia się z wykorzystaniem pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego i termin, wewnątrz który wypłacono pracownikowi naprawienie szkody spośród tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Prawo do zasiłku gwoli bezrobotnych przysługuje też bezrobotnym zwolnionym spośród zakładów karnych oraz aresztów śledczych, zarejestrowanym w czasie 30 dni od momentu zwolnienia, jeśli ogół okresów zaliczonych do 365 dni przypadających na przestrzeni 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności i wykonywania pracy w czasie pozbawienia wolności wynosiła cóż najmniej 365 dni, w pobliżu czym bazę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła ilość w wysokości cóż najmniej minimalnego wynagrodzenia wewnątrz pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50 procent minimalnego wynagrodzenia w ciągu pracę w okresie pozbawienia wolności. Do czasu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych zalicza się także okresy zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach, z którymi unia zawarła ugoda o swobodnym przepływie klientów.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.