Pompy membranowe

Produkcja osadu w oczyszczalni zależy od zawartości w ściekach zawiesin , a oprócz tego stężenia substancji organicznej. W całym procesie produkcji osadów, zależnie od przyjętej technologii pompy do oczyszczania ścieków uzyskuje się od 0,5 do 1,2 kg s.m. osadu biologicznego na 1 kg usuniętego BZT5. Należy do tego dodać osady powstałe z sedymentacji zawiesin , a ponadto produkty chemicznego strącania, co daje w sumie ilość osadów przekraczającą 1,5 kg s.m. osadu na 1 kg usuniętego BZT5. Rozpatrując produkcję suchej masy osadu surowego można powiedzieć, że ilości osadów z osadnika wstępnego pompy i wtórnego są porównywalne. Jedynie przy zastosowaniu strącania wstępnego występuje pod tym względem zauważalna różnica, gdyż uzyskuje się znacznie większą ilość osadu wstępnego. Osady wstępne i wtórne różnią się znacznie od siebie biorąc pod uwagę zarówno ich skład j ak i uwodnienie, które dla osadów wstępnych wynosi 93 – 98%, a dla osadów nadmiernych 98,5 – 99,7%.

Podane wartości uwodnienia dają w efekcie bardzo duże różnice w objętości osadu produkowanego w ciągu doby (osadu nadmiernego powstaje objętościowo kilkakrotnie więcej). Objętość osadu zmniejsza się po kolejnych procesach (pompy śrubowe) mających na celu maksymalne jego odwodnienie. Działanie takie zdeterminowane jest koniecznością minimalizowania wysokich kosztów ostatecznego unieszkodliwiania osadów.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.