Wyprawka szkolna 2012/2013 zakupy grupowe podręczników

W roku szkolnym 2012/2013 Ministerstwo Wiedzy Narodowej przeznaczy aż 140 milionów złotych na zakup podręczników szkolnych w ramach projektu “wyprawka szkolna“.

Program jest skierowany do rodziców uczniów klas od pierwszej do czwartej szkoły podstawowej, klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych:  zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum. Programem będą objęte też dzieci słabowidzące, niesłyszące, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , a dodatkowo uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół zasadniczych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe uwarunkowania przyznawania dofinansowania do podręczników szkolnych znajdują się  w zamieszczonym projekcie rozporządzenia MEN z pięć kwietnia 2012r.

W tym roku Rząd pragnie skonwertować kryteria dostępu do pomocy materialnej. Próg profitów na członka rodziny pozwalający na otrzymanie dofinansowania z Programu ma być zwiększony i ma wynieść maksymalnie 504zł netto, przy czym kwota ta dotyczyć posiada rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Uczniowie pozostałych klas objętych programem cały czas mogą się ubiegać o poradę, o ile dochód na członka rodziny nie przekracza 351zł netto. Zwiększenie progu dochodu dla uczniów klas pierwszych posiada skutkować większym udziałem tychże dzieci w dofinansowaniu. Rząd planuje, że aż 45% dzieci z klas pierwszych może uzyskać pieniądze na zakup podręczników.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć rodzic,  prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel czy pracownik socjalny. Termin składania wniosków jest uzależniony od siedziby szkoły, a ustalany jest przez wójta gminy, burmistrza albo prezydenta miasta.

Do wniosku powinno się dołączyć zaświadczenie o wysokości przychodów. Dla rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego albo okresowego do wniosku dołącza się zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń. Rodzice uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o wysokości profitów do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego poprzez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski są składane w szkołach. Dyrektorzy szkół składają wnioski do wójta, burmistrza czy prezydenta aglomeracje. Następnie dyrektorzy są informowaniu o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Na tej bazie dyrektor szkoły podejmuje decyzję kto otrzyma poradę. Po pokazaniu dowodu zakupu dyrektor szkoły zwraca koszt zakupionych podręczników.

Ze względu na to, że zakupy podręczników mogą się odbywać osobiście bądź grupowo są różne dowody zakupu, które należy zademonstrować, żeby otrzymać zwrot gotówki za zakupione podręczniki.

 

  1. Dowodem zakupu przy zakupach swoich może być:
  • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego,  rodzica zastępczego,
  • rachunek,
  • paragon,
  • oświadczenie o zakupie podręczników

Dowodem zakupu przy zakupach zbiorowych jest zgodę zakupu wystawione poprzez podmiot dokonujący zakupu (przykładowo. Pomoc rodziców) na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. List uczniów zawiera: imię, nazwisko , klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.