pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Ludzie projektujący serwisy internetowe i dostawców treści rozpoczął optymalizacji witryny dla wyszukiwarek w połowie lat 1990, jako pierwszy wyszukiwarki były Katalogowanie początku WWW auto . Initially, all webmasters needed to do was submit the address of a page, or URL , to the various engines which would send a ” spider ” to “crawl” that page, extract links to other pages from it, and return information found on the page to be indexed . [ 1 ] The process involves a search engine spider downloading a page and storing it on the search engine’s own server, where a second program, known as an indexer , extracts various information about the page, such as the words it contains and where these are located, as well as any weight for specific words, and all links the page contains, which are then placed into a scheduler for crawling at a later date. Na sam początek, wszystkie potrzebne do webmastera nie było złożyć na adres strony albo adres URL , do różnych silników, które byłyby dla ” pająk “na” crawl “, że strona, wyciąg odnośniki do innych stron z niego, i dane znajdują się na powrót strona ma być indeksowana . [1] W procesie tym uczestniczą wyszukiwarki pająk na pobieraniu strony i auto przechowywania go w wyszukiwarce na własny hosting, gdzie drugi program, znany jako indeksującego , wyciągi z różnych informacji o stronie, takich jak słowa to zawiera i gdy te się znajdują, jak i wagi dla poszczególnych słów i wszystkie odnośniki na stronie znajduje, które są następnie umieszczane w harmonogramu dla indeksowania w późniejszym terminie.

 

Site owners started to recognize the value of having their sites highly ranked and visible in search engine results, creating an opportunity for both white hat and black hat SEO autopractitioners. Właściciele witryn zaczęła rozpoznawać wartości, których strony wysoko w rankingu i widoczne w wynikach odnajdywania, tworzenie sposobności dla obu białym kapeluszu i czarnym kapeluszu praktyków SEO. According to industry analyst Danny Sullivan , the phrase “search engine optimization” probably came into use in 1997. [ 2 ] Według spółki analitycznej Danny Sullivan , wyrażenie “search engine optimization” prawdopodobnie wszedł do użytku w 1997 roku. [2]

 

Early versions of search algorithms relied on webmaster-provided information such as the keyword meta tag , or index files in engines like ALIWEB . Wczesne wersje wynajdowania algorytmów oparła się na webmaster-informacji, takich jak wyrazu zasadnicze tag META , auto albo indeksu plików w silniki jak ALIWEB . Meta tags provide a guide to each page’s content. Meta tagi w formie wykładu dla każdego treści strony. Using meta data to index pages was found to be less than reliable, however, because the webmaster’s choice of keywords in the meta tag could potentially be an inaccurate representation of the site’s actual content. Używając danych meta do stron indeksów okazał się mniej rzetelne, jednak, ponieważ webmaster wybieranie słów podstawowych w znacznikach meta potencjalnie może być niedokładne autoprzedstawienie rzeczywistej zawartości witryny. Inaccurate, incomplete, and inconsistent data in meta tags could and did cause pages to rank for irrelevant searches. [ 3 ] Web content providers also manipulated a number of attributes within the XHTML/XLS source of a page in an attempt to rank well in search engines. [ 4 ] Niedokładne, niekompletne i niespójne informacje w meta tagów stron i nie mogą spowodować rangę nietrafnych wynikach przeszukiwania. [3] sieci dostawców informacji manipulować też szereg atrybutów w źródła auto DHTML strony próbując w ten metodę rangę oraz w wyszukiwarkach. [4]

 

żeby relying so much on factors such as keyword density which were exclusively within a webmaster’s control, early search engines suffered from abuse and ranking manipulation. Polegając na tak wiele czynników, takich jak gęstość słów autozasadniczych , które były wyłącznie w obrębie webmastera sprawdzeniu, wczesnego wyszukiwarek cierpiał nadużyć i manipulacji rankingu. To provide better results to their users, search engines had to adapt to ensure their results pages showed the most relevant search results, rather than unrelated pages stuffed with numerous keywords by unscrupulous webmasters. By zagwarantować lepsze wyniki ich użytkowników, wyszukiwarki musiała dostosować się do zapewnienia ich wortalach rezultatów wykazała, że najbardziej trafne wyniki przeszukiwania, zamiast niepowiązanych stron nadziewane z licznych słów głównych przez pozbawionych skrupułów webmasterów. Since the success and popularity of a search engine is determined żeby its ability to produce the most autorelevant results to any given search, allowing those results to be false would turn users to find other search sources. Ponieważ sukces i popularność wyszukiwarki jest określana przez jej zdolność do produkcji najbardziej trafne wyniki do danego odszukiwania, umożliwiający te wyniki są fałszywe uczyniłoby użytkowników szukać innych źródeł wyszukiwania. Search engines responded ażeby developing more complex ranking algorithms, taking into account additional factors that were more difficult for webmasters to manipulate. Wyszukiwarki odpowiedziały auto poprzez rozwijanie Ranking bardziej trudne algorytmy, zwracając uwagę na dodatkowe czynniki, które zostały trudniejsze dla webmasterów manipulować.

 

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.