Posts Tagged ‘gestalt’

Dobry psychoterapeuta Gestalt

Monday, April 8th, 2013

Nie istnieje jednolita teoria psychoterapii co oznacza, iż nie posiada jednego stylu psychoterapii, którą posługiwaliby się kobiety i mężczyźni terapeuci. Można wyodrębnić wiele głównych orientacji teoretycznych, na bazie których stworzone były różnorakie formy psychoterapii. Psychoterapeuta opiera się więc na wybranej teorii psychologicznej i wynikającej z niej formie psychoterapii. Wybór sposobu oddziaływania zależy przede wszystkim od samego psychoterapeuty, bo przecież właściwie każdy psycholog i psychoterapeuta to głównie człowiek, który posiada prywatne preferencje, zainteresowania czy oczekiwania. Przygotowując się do swojego zawodu, psychoterapeuta poznaje i uczy się wszystkich nurtów teoretycznych i wszystkich rodzajów psychoterapii. Uczy się patrzenia na człowieka, a więc także na siebie, przez pryzmat tych orientacji. Każda teoria psychologiczna, na podstawie której stworzone były rodzaje psychoterapii, posiada swoją koncepcję rozwoju i funkcjonowania człowieka oraz dodatkowo swoją koncepcję powstawania różnego stylu zaburzeń. Psychoterapeuta decydując się na określony rodzaj terapii przyjmuje taką, a nie inną koncepcję człowieka i nią posługuje się w prywatnej pracy. Pracuje zatem przy użyciu konkretnych metod i technik , a dodatkowo w konkretny sposób widzi własnego pacjenta i jego kwestie. Podziały wśród poszczególnymi nurtami są wyraźne, a szkoły terapeutyczne różnią się w pewnych przypadkach zdecydowanie, dosyć powszechne jest jednakże, że terapeuci stosują łącznie narzędzia wywodzące się z różnorakich nurtów. Dobierają je celowo i wykorzystują tak, żeby terapia była jak najbardziej skuteczna. Dobry psychoterapeuta Gestalt.

 

Dobry psycholog

Sunday, April 7th, 2013

Gdy psychoterapeuta łączy w swoim podejściu teoretycznym wiele nurtów, mówi się o psychoterapii eklektycznej.

Psychoterapia jest w większości wypadków krytykowana przez zwolenników NLP i psychologów behawioralnych, jako metoda terapeutyczna, której skuteczności nie udało się dowieść statystycznie, co nie do końca jest prawdą – przykładem tego jest fakt refundowania przez niemieckie AOK psychoterapii dynamicznej jako metody leczniczej – żadna inna psychoterapia nie doczekała się takiego uznania. [potrzebne źródło]Psychoterapeuci bronią się natomiast przed tymi zarzutami, twierdząc że cele i natura tej terapii uniemożliwia zbadanie jej efektów tego typu metodami, gdyż nie istnieją obiektywne kryteria określające, co można uznać za jej sukces, który za każdym razem pozostaje subiektywną oceną osób poddających się terapii. Takie podejście do oceny powoli staje się natomiast anachronizmem, głównie za sprawą coraz lepszych i skuteczniejszych metod badawczych, oceniających stan pacjenta.

Niektóre kierunki psychoterapeutyczne to: psychoanaliza, psychoterapia psychodynamiczna, terapia behawioralno-poznawcza, psychoterapia systemowa, dobry psycholog w Warszawie Gestalt, psychoterapia ericksonowska, psychologia procesu, programowanie neurolingwistyczne (nlp), analiza transakcyjna, analiza egzystencjalna, logoterapia, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

 

Dobry psychoterapeuta

Monday, April 1st, 2013

Dobry psychoterapeuta zorientowana na proces

Jeśli wymienione powyżej szkoły psychoterapii reprezentują z reguły jednostronne podejście do pacjenta i jego problemów, o tyle pracę z zypełnym spektrum ludzkiej świadomości oferuje nam psychoterapia zorientowana na proces. Podejście to stworzone zostało poprzez dr Amy i Arnolda Mindellów na przełomie lat 70 i 80 XX wieku w Usa. Jest to dynamiczne podejście do ciała, ducha, umysłu i świata jako jedności. Terapia zorientowana na proces pozwala łączyć pracę ze snem, z relacjami, z ciałem, pracę z dużymi grupami oraz dodatkowo medytację w obrębie jednej ramy teoretycznej, co doprowadzić ma możliwość do rozwiązania takich problemów jednostki czy grupy, jak symptomy fizyczne, konflikty grupowe, problemy relacyjne, a nawet napięcia społeczne. Do zasadniczych źródeł psychoterapii zorientowanej na proces zaliczyć trzeba taoizm, szamanizm , a dodatkowo psychologię Junga. Co ciekawe, inspirowana jest też wnioskami płynącymi z najnowszych odnaleźć fizyki kwantowej. Można zaryzykować spostrzeżenie, że jako całkowicie eklektyczna metoda terapeutyczna, terapia zorientowana na proces czerpie zarówno z terapii Gestalt, psychologii Junga, terapii systemowej czy teorii komunikacyjnych.

 

Dobry psycholog w Warszawie

Sunday, March 31st, 2013

Metody relaksacyjne opierają się na założeniu, że istnieje wzajemny związek między trzema czynnikami: napięciem psychicznym, czynnościowym stanem wegetatywnego układu nerwowego i napięciem mięśni. Ponieważ tonus mięśni szkieletowych można dowolnie przemieniać, stwarza to możność wykorzystania relaksacji mięśniowej dla osiągnięcia relaksacji psychicznej i dla wywarcia wpływu na funkcje narządów, kierowanych poprzez wegetatywny układ nerwowy. Dało to bazę do zaprojektowania w celach psychohigienicznych i psychoterapeutycznych rozmaitych metod relaksacyjnych, z których najbardziej znane są: metoda relaksacji progresywnej E. Jacobsona i trening autogenny J. H. Schultza. Psychoterapia.

Relaksacja progresywna.Edmund Jacobson (1948) opracował metodę systematycznych ćwiczeń polegających na rozluźnieniu mięśni wszystkich części ciała.

Trening autogenny. Stan relaksu przy jednoczesnym ograniczeniu bodźców zewnętrznych, połączony z pogrążaniem się w stan odprężenia psychicznego, używa się do oddziaływań autosugestywnych. Przy częstym powtarzaniu tego stanu wzmacnia się funkcjonowania prostej relaksacji. Ćwiczenia treningu autogennego podzielone są na wiele stopni. Trening niższego stopnia obejmuje ćwiczenia normalne; wiążąc je z zindywidualizowanymi formułkami autosugestii, osiągamy tzw. przekształcenie autogenną; trochę bardziej niełatwy i wyższy odcinek to autogenna medytacja. Dobry psycholog w Warszawie.

 

Gestalt Warszawa

Sunday, March 31st, 2013

Gestalt warszawa behawioralna

Innym rodzajem psychoterapii jest psychoterapia behawioralna. Ten nurt terapeutyczny reprezentują głównie J. Wolpe, K. J. Eysenck , a dodatkowo A. Bandura. W tym rodzaju terapii wszelkie zachowania świadczące o nieprzystosowaniu pacjenta, traktowane są jako zachowania nabyte przez niego w procesie uczenia się. Założenie to opiera się na jednym z priorytetowych twierdzeń behawioryzmu, według którego wszystkie zachowania człowieka, zarówno przystosowawcze, jak również nieprzystosowawcze, kształtują się poprzez mechanizmy warunkowania klasycznego, instrumentalnego oraz poprzez modelowanie. Do priorytetowych metod używanych w ramach technik behawioralnych zaliczyć powinno się przewarunkowanie, czyli wytworzenie nowych zachowań na zasadzie: desensytyzacji, awersji oraz modelowaniu. Desenstytyzacja polega na wytworzeniu nowych zachowań przez wzmocnienia pozytywne, natomiast awersja związana jest ze wzmocnieniami negatywnymi. Stosowanie technik behawioralnych w psychoterapii najczęściej idzie w parze ze stosowaniem technik poznawczych, których priorytetowym celem jest modyfikacja “aktualnego patrzenia na świat” oraz dodatkowo kształtowanie nowych wzorców zachowań. Terapię łączącą detale zarówno behawioryzmu jak i kognitywizmu, określa się mianem terapii poznawczo-behawioralnej.